تزریق فیلر یکی از روش های جوانسازی پوست است که به دلیل آسان بودن و سرپایی انجام شدن مورد استقبال بسیاری از افراد در سراسر جهان قرار گرفته است. البته باید بگوییم ساده بودن نحوه انجام این روش جوانسازی بدین معنی نیست که هر فرد و پزشکی قادر به انجام آن است. برای اینکه بهترین […]

read more »